قوانین و مقررات

  1. داشتن معرف مورد تایید شرکت+کارت ملی
  2. تحویل چک به مبلغ ۱/۵ برابر قیمت تجهیزات اجاره شده + کارت ملی
  3. حضور عوامل فنی همراه تجهیزات
  4. ارائه کارت پرسنلی + کارت ملی
  5. مورد تایید شرکت باشید و در گذشته با شرکت همکاری داشته باشید
  6. داشتن معرفی نامه تایید شده از شرکت ها یا ارگان ها+کارت ملی